Ład korporacyjny

Określenie ład korporacyjny (ang. corporate governance) oznacza zbiór zasad postępowania, praktyk i procedur służących właściwemu zarządzaniu spółką. Dotyczy z jednej strony relacji pomiędzy Zarządem, Radą Nadzorczą i Akcjonariuszami wewnątrz spółki, z drugiej zaś relacji zewnętrznych pomiędzy spółką a jej otoczeniem – Klientami, kontrahentami i środowiskiem lokalnym. Poniżej dokumenty realizujące postanowienia ładu korporacyjnego w naturoBanku.

STATUT BANKU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ŁADU KOROPORACYJNEGO

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO